гухъудамэ


гухъудамэ

гухъупкъоуитIым зэпрыдза пхъэяерщ, ар IэкIэ яIыгъыурэ, лъакъуэхэмкIэ гухъум ирогуэ
поперечина на столбах ступы, которую держат руками, а ногами работают со ступой

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.